BETINGELSER FOR DELTAGELSE I BRIDGESTONE DÆKGARANTIEN


Bridgestone dækgaranti er et tilbud fra Bridgestone Danmark (herefter ”Bridgestone”) til købere (herefter ”køber” eller ”deltager”) af udvalgte Bridgestone dæksæt, der købes hos deltagende forhandlere.

Med Bridgestone dækgarantien støtter Bridgestone i tilfælde af en dækskade køberne økonomisk ved købet af et erstatningsdæk.

Der gælder de følgende betingelser for deltagelse.

    1. Kampagneperiode, område, deltagende forhandlere

1.1 Kampagnen Bridgestone dækgaranti vil fra 20.02.2022 blive tilbudt af Bridgestone i Danmark og udelukkende hos udvalgte stationære dækforhandlere (herefter: ”deltagende forhandlere”).

1.2 Tilbuddet om Bridgestone dækgarantien er i første omgang begrænset til tre år og slutter 31.12.2024 (herefter ”kampagneperiode”). Bridgestone er berettiget til at forlænge kampagnen og tilbuddet om Bridgestone dækgarantien eller til at afbryde den af gode grunde. Der er for eksempel tale om en god grund, hvis tilbuddet ikke længere er økonomisk bæredygtigt, eller hvis de deltagende handelspartnere ikke længere ønsker at tilbyde Bridgestone dækgarantien. Igangværende garantiperioder forbliver upåvirkede ved kampagneperiodens slutning.

    2. Berettigelse til deltagelse, forudsætninger for deltagelse, begrænsninger for deltagelse

2.1 Berettigede til deltagelse er fysiske personer, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark, samt juridiske personer med hovedkontor i Danmark.

2.2 For at kunne gøre brug af Bridgestone dækgarantien skal køberen leve op til de følgende forudsætninger.

- Køb af nye Bridgestone dæk (svarende til fire dæk til en personbil) til personbiler eller SUV/4x4 i alle størrelser. Sommer-, vinter- og helårsdæk er omfattet.

- De angivne dæksæt må kun købes hos deltagende forhandlere og skal også monteres af disse (se punkt 3).

- Købet af dæksættet finder sted inden for kampagneperioden

- Registrering på webstedet https://garanti.bridgestone.dk

og registrering af dæksættet inden for 14 dage fra købsdatoen (se punkt 4)

2.3 Hver køber kan registrere op til otte dæk pr. køretøj og op til otte dæk pr. personpå Bridgestone dækgarantien.


    3. Deltagende forhandlere

3.1 Kampagnen Bridgestone dækgaranti tilbydes kun hos deltagende dækforhandlere; dæk, der er købt og/eller monteret andre steder, er ikke omfattet af kampagnen. De deltagende forhandlere kan ses på webstedet https://garanti.bridgestone.dk. Via en postnummersøgning vises deltagende forhandlere fra det tilsvarende område.

3.2 Udvalget af deltagende forhandlere kan ændres i løbet af kampagnen. Hvis en dækgaranti allerede er aktiveret, men forhandleren på et senere tidspunkt ikke længere deltager i kampagnen, forbliver dækgarantiens gyldighed upåvirket deraf, og den forbliver gældende.

  1. Tilmelding, registrering, aktivering af Bridgestone dækgarantien

For at kunne deltage i kampagnen Bridgestone dækgaranti skal køberen inden for 14 dage efter købet af det relevante dæksæt registrere købet online på følgende måde:

1) Gå til https://garanti.bridgestone.dk

2) Klik på ”Registrér” eller ”Aktivér dækgaranti”

3) Opret og bekræft en konto (bekræftelseslink sendes via e-mail til den angivne e-mailadresse)

4) Indtast de nødvendige data

  1. Forhandler
  2. Oplysninger om køberen
  3. Køretøjsdata

5) Upload af den komplette købsdokumentation (faktura, kvittering, købsbevis), som entydigt identificerer det relevante Bridgestone dæksæt (se 2.2), købsdatoen, forhandleren samt det køretøj, som dæksættet blev monteret på. Købsdokumentation kan uploades som en fil

6) Accept af betingelserne for deltagelse og fortrolighedspolitik.

Når alle data er indtastet, og punkterne er opfyldt, aktiveres dækgarantien for det pågældende dæksæt. Køberen kan nu også registrere andre dæksæt, der falder ind under disse betingelser for deltagelse, på sin konto. Detaljer om dækgarantien fremgår af punkt 5.

  1. Bridgestone ækgarantiens ikrafttræden, omfang og varighed

5.1 Dækgarantien træder først i kraft efter gennemført registrering og aktivering i henhold til de ovennævnte punkter. Dækgarantien starter med tilbagevirkende kraft fra købsdatoen og er gældende i 3 år. Den respektive garanti er fastsat fra købsdatoen (se punkt 5.6).

5.2 Kulanceperiode: Hvis køberen får en dækskade på det købte dæksæt inden for 14 dage efter købet, men inden Bridgestone garantien aktiveres, kan køberen, selv efter skaden er sket, stadig aktivere garantien efterfølgende inden for 14-dagesfristen fra købsdatoen. Hvis alle kriterier for deltagelse er opfyldt, og skaden er dækket af Bridgestone dækgarantien (se nedenfor), vil garantien også gælde for det allerede beskadigede dæksæt.

5.3 Bridgestone dækgarantien dækker kun følgende skader på dækkene:

- Skader på dækket, som er opstået ved påkørsel af genstande

- Punkteringer hvor dækket ikke efterfølgende kan repareres efter gældende lovgivning

Skader, der forårsages forsætligt af køber eller tredjepart, er ikke omfattet. Ved skader på dæk forårsaget af forkert opbevaring eller forkert montering er garantikrav også udelukket.

5.4 Et krav under denne garanti vedrører udelukkende skader på dæk; fælgskader er ikke omfattet af Bridgestone garantien. Hvis forhandleren anbefaler at træffe yderligere foranstaltninger end blot at skifte det beskadigede dæk, gælder garantien kun for det eller de beskadigede dæk.

5.5 Bridgestone dækgarantien gælder ikke, hvis det relevante dæk har en resterende mønsterdybde på mindre end de lovpligtige 1,6 mm.

5.6 Hvis en dækskade er omfattet af disse betingelser for deltagelse, kan der kræves refusion af købesummen ved køb af et Bridgestone erstatningsdæk: Dette sker under hensyntagen til det beskadigede dæksæts alder fra købet i henhold til følgende tabel:

Kun erstatningsdækkets købspris vil blive refunderet i henhold til tabellen. Omkostningerne til montering og udskiftning af yderligere, ubeskadigede dæk er ikke omfattet af garantien.

Kravet vil blive håndteret i form af en forholdsmæssig refundering af købesummen for erstatningsdækket (se punkt 6.).

5.7 Køber har en dokumentationspligt med hensyn til alle forhold og refusionsbetingelser, der begrunder kravet.

  1. Skadeshåndtering ved garantisager

6.1 Køberen skal registrere og dokumentere den garantirelevante skade ved hjælp af informative billeder.

6.2 Køberen køber for egen regning en erstatning for det beskadigede dæk fra Bridgestone sortimentet hos en dækforhandler efter eget valg.

6.3 Køberen anmelder skaden inden for 14 dage fra købet af erstatningsdækket via webstedet https://garanti.bridgestone.dk

For at gøre dette skal brugeren logge på og bruge funktionen ”Anmeld skade” for det pågældende dæksæt. Der vises en skadeanmeldelsesformular, som skal udfyldes fuldstændigt. Som en del af skadesanmeldelsen skal købsdokumentationen for erstatningsdækket samt dokumentation (foto) for skaden uploades.

6.4 Når formularen er udfyldt, sendes ansøgningen, og den kontrolleres af Bridgestone. Hvis alle garantisagens betingelser er opfyldt, refunderes køberen inden for 6 uger den forholdsmæssige købspris for erstatningsdækket i henhold til 5.6 via bankoverførsel. Bridgestone dækgarantien dækker ikke omkostningerne til arbejde i forbindelse med dækskifte som f.eks. hjulafbalancering eller andre tjenesteydelser.

6.5 De(t) nødvendige erstatningsdæk erstatter de(t) beskadigede dæk i det dæksæt, der er dækket af Bridgestone dækgarantien; den oprindelige resterende garantiperiode gælder også for erstatningsdækkene.

6.6 Bridgestone forbeholder sig retten til inden for to uger at afhente det beskadigede dæk hos forhandleren med henblik på kontrol.

6.7 Refundering af omkostninger til erstatningsdækket foretages af Bridgestone serviceudbyderen TAKTZEIT GmbH i form af en overførsel til den konto, som køberen har angivet.

  1. Overlap med andre garantier og/eller forsikringer, overdragelse af garantikrav

7.1 Hvis dækskaden ikke udelukkende gøres gældende i henhold til Bridgestone dækgarantien, men også gennem en forsikring eller via en anden producentgaranti (”håndterer”), kan køberen være forpligtet til også at anmelde garantikravet i henhold til Bridgestone dækgarantien til håndtereren. Til dette formål bør køberen kontrollere sine dokumenter vedrørende eksisterende eller yderligere garantier og/eller forsikringer for køberens dæk.

7.2 Bridgestone håndterer i henhold til Bridgestone dækgarantien udelukkende over for den deltagende køber. Denne er forpligtet til at fritage Bridgestone for ethvert krav fra håndtererens side. Garantikravet kan ikke overdrages.

  1. Databeskyttelse 

8.1 Oplysninger om databeskyttelse: Alle købernes personrelaterede data behandles fortroligt af arrangørerne (som også har ansvaret) og indsamles, opbevares og behandles kun med henblik på at gennemføre kampagnen. Personrelaterede data vil kun blive overført til medhjælpende agenter (tjenesteudbydere, agenturer) med henblik på gennemførelse af denne kampagne. Overførsel til andre tredjeparter finder ikke sted, medmindre deltageren har givet sit samtykke eller der foreligger en lovmæssig tilladelse hertil. Deltagernes personrelaterede data vil blive videregivet til kampagnens arrangør med henblik på at gennemføre kampagnen og i særdeleshed til brug for meddelelser om kampagnen via e-mail eller telefon.

8.2 Deltageren har til enhver tid ret til information om sine personrelaterede data, der opbevares af arrangøren, og til yderligere information vedrørende databehandlingen samt til rettelse eller sletning eller begrænsning af behandlingen. For at gøre rettighederne gældende skal deltageren kontakte Bridgestone direkte som følger:

Via e-mail til:

garanti@bridgestone-kundendialog.eu

Deltageren har desuden til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod databehandlingen med henblik på at gennemføre kampagnen med virkning for fremtiden. Hvis deltageren gør brug af retten til at gøre indsigelse, kan arrangøren imidlertid ikke længere levere sine ydelser.

8.3 Bemærk: Efter anmodningen om sletning vil dataene blive slettet efter kampagnens afslutning hhv. efter den sidste garantiperiodes udløb for de dæksæt, som køberen har registreret.

8.4 Deltageren har desuden til enhver tid ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, f.eks. til den statslige databeskyttelsesmyndighed for deltagerens bopæl. Alternativt kan deltageren gøre sine lovmæssige rettigheder gældende ved at kontakte os på https://privacy.bridgestone.eu?language=DE eller vores kontaktperson for databeskyttelse på https://privacy.bridgestone.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=DE 

8.5 Ved tilmeldingen til kampagnen kan deltagerne vælge at modtage yderligere information om arrangørens varer og tjenester i fremtiden.

Hvis deltageren vælger dette, accepterer deltageren via en særskilt samtykkeerklæring, at deltagerens tilmeldingsdata vil blive føjet til arrangørens nyhedsbrevsmailinglister. Deltagerne kan til enhver tid framelde sig de respektive nyhedsbrevmailinglister ved at følge instruktionerne for framelding i hver enkelt e-mail eller ved at erklære deres tilbagekaldelse over for arrangøren uden derved at pådrage sig andre omkostninger end transmissionsomkostningerne i henhold til basistaksterne.

  1. Andre bemærkninger

9.1 Ansvarsbegrænsning: For så vidt angår skader som følge af skade på liv, lemmer eller helbred samt i tilfælde af lovpligtigt ansvar, f.eks. i henhold til produktansvarsloven, som er begrundet i arrangørens uagtsomme eller forsætlige pligtforsømmelse eller en forsætlig eller uagtsom pligtforsømmelse hos en juridisk repræsentant eller medhjælpende agent for arrangøren, er arrangøren erstatningsansvarlig i henhold til lovbestemmelserne. For så vidt angår andre skader, er arrangøren kun erstatningsansvarlig for skader, der skyldes misligholdelse af en kontraktlig forpligtelse eller groft uagtsom eller forsætlig pligtforsømmelse fra arrangørens side eller en forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra dennes juridiske repræsentanters eller medhjælpende agenters side.

9.2 Facebook-ansvarsfraskrivelse: Denne kampagne har ingen forbindelse til Facebook og er på ingen måde sponsoreret, støttet eller organiseret af Facebook.

9.3 Der tages forbehold for kampagneændringer og -justeringer.

9.4 Individualitetsklausul: Hvis en bestemmelse i disse betingelser for deltagelse skulle være eller blive helt eller delvist ugyldig, påvirkes gyldigheden af disse betingelser for deltagelse ikke i øvrigt. I stedet for den ugyldige bestemmelse gælder den lovmæssigt legale bestemmelse, der ligger nærmest den ugyldige bestemmelse i sin mening og sit formål. Tilsvarende gælder for det tilfælde, at der foreligger et retligt tomrum i disse betingelser for deltagelse.

9.5 Værnetinget er den domstol, der har jurisdiktion for køberens bopæl.

9.6 Loven i Danmark er gældende.

Hinnerup, februar 2022
Bridgestone,

filial af Bridgestone Europe NV/SA